MY MENU

เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ COWTEC

ระบบ COWTEC

เป็นเครื่องหมักแบบไร้อากาศแบบแห้งที่ทางานต่อเนื่อง (Dry continuous anaerobic fermenter แบบ Hi-solid) โดยเศษพืช ขยะอินทรีย์ และของเสียต่างๆ จะถูกนำมาเข้าเครื่อง ถ้าขยะเป็นชิ้นใหญ่ จะต้องนำมาบด สับ ให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อน ที่จะป้อนเข้าเครื่องหมัก โดยปริมาณการป้อนขยะเข้าระบบจะต้องมีปริมาณไม่เกิน 1/30 เท่าของถังหมัก ซึ่งสามารถนำวัตถุดิบ มาป้อนเข้าระบบได้ทุกวันจนเต็มถังหมัก ต่อไปเมื่อมีการเติมอีก ก็จะต้องมีการถ่ายออกสิ่งที่ถ่ายออก คือ สารอินทรีย์ที่ถูกย่อย จนเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ฮิวมัส” หรือปุ๋ยหมักนั่นเอง ปริมาณวัสดุที่เติมแต่ละวัน จะมีปริมาณเท่ากับปุ๋ยที่ถ่ายออกในแต่ละวันเช่นกัน แต่เนื้อปุ๋ยจะมีน้ำหนักเหลือเพียง 60% ของ น้ำหนักวัสดุแห้งเท่านั้น เพราะส่วนหนึ่งได้แปรสภาพเป็นก๊าซไป 
การคำนวณผลประโยชน์จากเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ COWTEC CT-100 kg./day
Download การคำนวณประโยชน์จากคาวเทคที่วัตถุดิบ 100 กิโลกรัมต่อวัน
Download คุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ และ ปุ๋ยหมัก